“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၂)”

Updated: May 8, 2020


Internet Journal Vol.18,No.1 , January 2,2017,Written By Aung Pye Phyo.Commands Alias


      AutoCAD ရေးဆွဲခြင်း၏ အသက်သည် Command များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဟုဆိုလျှင် မမှားနိုင်ပါ။ AutoCAD User များသည် မိမိအလိုရှိသည့် ပုံများကိုရေးဆွဲရာတွင် Tools bar များကို အသုံးပြုခြင်းထက် Command များကို ရိုက်နှိပ်အသုံးပြုခြင်းက ပိုမိုများပြားပြီး Professional ပိုဆန်သည်ဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။

      AutoCAD Commands များကို Main Command များ နှင့် Sub Command များဟူ၍ခွဲခြားမြင်တွေ့ နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို Capital Letter များဖြင့် ရည်ညွှန်းပြဆိုပါသည်။ AutoCAD Commands များကို အုပ်စုခွဲခြားလေ့လာကြည့်လျှင် Draw commands များနှင့် Modify commands များအဖြစ် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Commands များကို အသုံးပြုရာတွင် Menu မှတစ်ဆင့်လည်း တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သလို၊ Command Shortcuts များကိုရိုက်နှိပ်၍လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။  

          AutoCAD Commands များကို အသုံးပြုရာတွင် Absolute co-ordinate နှင့် Relative co-ordinate များကို တွဲဖက်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Co-ordinate ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်သည် AutoCAD ၏ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းမိုးထားသည်ဖြစ်ရာ ၎င်းတို့ကိုလည်း သေချာစွာ သိရှိနားလည်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။


     အောက်ဖော်ပြပါ Comands များသည် 2D Drawing တစ်ခုဖန်တီးရေးဆွဲရာတွင် မသိမဖြစ် သိရှိထားရမည့် Commands များဖြစ်ပါသည်။


Useful Draw CommandsDraw Menu

>>Line -- L

>>Circle -- C

>>Ray -- Ray (Latest Version)

>>Construction Line -- XL

>>Multiline -- ML

>>Polyline -- PL

>Polygon -- POL

>>Rectangle -- REC (Using Relative Co-ordinate)

>>Arc -- A

>>Spline -- SPL

>>Ellipse -- EL

>>Block -- B

>>Table -- TAB

>>Point -- PO

>>Hatch -- H

>>Gradient -- GRA

>>Region -- REG

>>Text -- T , DT ,ARCT

>>Image Attach -- IAT

>>Image Adjustment -- IAD

Useful Modified Commands


Modify Menu

>>Trim -- TR

>>Extend -- EXT

>>Break -- BR

>>Join -- J

>>Fillet -- F

>>Chamfer -- CHA

>>Hatch Edit -- HE

>>Write Block -- W

>>Group -- G

>>Copy -- CO

>>Move -- M

>>Offset -- O

>>Mirror -- MI

>>Array -- AR , CLASSICARRAY(Latest Version)

>>Rotate -- RO

>>Scale -- SC

>>Stretch -- S

>>Distant -- DI

>>Lengthen -- LEN

>>Match Properties -- MA

>>Attribute -- ATT

>>Attribute Extraction-- ATTEXT


Useful Formatting Commands

Format Menu

>>Layer -- LA

>>Text Style -- ST

>>Dimension Style -- D

>>Point Style -- DDPTYPE

>>Multileader Style -- MLS

>>Multiline Style -- MLSTYLE

Useful View Commands

>>Zoom -- Z

>>Zoom All -- Z (Double Enter)

>>Regeneration -- RE

>>Redraw -- R

>>New Viewport -- MV

>>Change Space -- CH


အောက်ဖော်ပြပါများသည် အသုံးတည့်သည့် (သို့) သိကိုသိထားရမည့် Toggle Mode များဖြစ်ပါသည်။


Toggle General Features


Ctrl+d >>Toggle coordinate display

Ctrl+g >>Toggle Grid

Ctrl+e >>Cycle isometric planes

Ctrl+f >>Toggle running object snaps

Ctrl+h >>Toggle Pick Style

Ctrl+Shift+h >>Toggle Hide pallets

Ctrl+i >>Toggle Coords

Ctrl+Shift+i >>Toggle Infer Constraints

Manage Screen

Ctrl+0 (zero) >>Clean Screen

Ctrl+1 >>Property Palette

Ctrl+2 >>Design Center Palette

Ctrl+3 >>Tool Palette

Ctrl+4 >>Sheet Set Palette

Ctrl+6 >>DBConnect Manager

Ctrl+7 >>Markup Set Manager Palette

Ctrl+8 >>Quick Calc

Ctrl+9 >>Command Line

Manage Drawings


Ctrl+n >>New Drawing

Ctrl+s >>Save drawing

Ctrl+o >>Open drawing

Ctrl+p >>Plot dialog box

Ctrl+Tab >>Switch to next

Ctrl+Shift+Tab >>Switch to previous drawing

Ctrl+Page Up >>Switch to previous tab in current drawing

Ctrl+Page Down >>Switch to next tab in current drawing

Ctrl+q >>Exit

Ctrl+a >>Select all objects

Manage Workflow

Ctrl+c >>Copy object

Ctrl+x >>Cut object

Ctrl+v >>Paste object

Ctrl+Shift+c >>Copy to clipboard with base point

Ctrl+Shift+v >>Paste data as block

Ctrl+z >>Undo last action

Ctrl+y >>Redo last action

Ctrl+[ >>Cancel current command (or ctrl+\)

ESC >>Cancel current command


Toggle Drawing Modes


F1 >>Display Help

F3 >>Toggle object snap mode

F4 >>Toggle 3DOsnap

F5 >>Toggle Isoplane

F6 >>Toggle Dynamic UCS

F7 >>Toggle grid mode

F8 >>Toggle ortho mode

F9 >>Toggle snap mode

F10 >>Toggle polar mode

F11 >>Toggle object snap tracking

F12 >>Toggle dynamic input mode


      အထက်ဖော်ပြပါများသည် AutoCAD User များအတွက် သိရှိနားလည်ထားရမည့် အချက်များဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြု၍ 2D Drawing များစွာကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ပါလိမ့်မည်။

Aung Pye Phyo (PHYO Training Institute)

8 views0 comments