“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၃)”

Updated: May 8, 2020


Internet Journal Vol.18 ,No.2 ,January9,2017, Written By Aung Pye Phyo.

     AutoCAD ၏ အသုံးဝင်သော Commands Alias များအကြောင်းကို ယခင်တစ်ပတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို Commands များကို အသုံးပြု၍ Drawing များစွာကို လျှင်မြန် ပိုင်နိုင်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။

Auto CAD ကိုစတင်လေ့လာမည့်သူများသည် Mechanical Drawing များကို ဦးစွာ လေ့ကျင့် ရေးဆွဲသင့် ပါသည်။ Mechanical Drawing များကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် Commands အသုံးပြု ပုံများ ကို ကျေညက်နိုင်သကဲ့သို့ ရေးဆွဲခြင်းအယူအဆများကိုပါ လေ့လာသိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။

ယခုဆက်လက်လေ့လာကြည့်မည်မှာမိမိရေးဆွဲမည့် Drawing တစ်ခုအတွက် ကိုယ်ပိုင် Template တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။


Template ဆိုသည်မှာ


     သတ်မှတ်ထားလိုသည့် အချက်အလက် Setting များကို စုစည်းထားပြီး အလွယ်တကူ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီးထားသော File အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

AutoCAD ၏ Drawing Template File တစ်ခုတွင် Units များ၊ Drawing Limits များ၊ Layers ၊ Properties ၊ Styles များ ၊ Blocks ၊ References ၊ Construction Lines များ၊ Paper များ၊ Print Setting များ စသည့် ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကို တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး အလိုရှိသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။


Template တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ခြင်း


      ဦးစွာ File အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်၍ မိမိစိတ်တိုင်းကျ အသုံးပြုမည့် Setting များကို ပေးထားပါ။ ပြီးလျှင် Save As (Ctrl+Shift+S )ကိုအသုံးပြု၍ မိမိတည်ဆောက်ထားသည့် Drawing Setting File တစ်ခုကို Template အဖြစ်သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ Save As dialog box ပေါ်လာပါက မိမိအလိုရှိသည့် အမည်ကို File Name နေရာတွင်ပေး၍ File of type တွင် AutoCAD Drawing Template(*.dwt) ကိုရွေးပြီး သိမ်းဆည်းပါ။ ထိုအခါတွင် မိမိသတ်မှတ်လိုက်သော အမည်ဖြင့် Drawing Template တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အောက်ပါပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။