“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၄)”

Updated: Sep 23, 2020


Internet Journal Vol.18 ,No.3 , January 16,2017   Written By Aung Pye Phyo.

     AutoCAD တွင် Drawing တစ်ခုကို ရေးဆွဲရာတွင် ရေးဆွဲသည့် Space ကို Model Space ဟုခေါ်ဆိုပြီး ၎င်းရေးဆွဲထားသော Drawing များကို Plot(Print) ပြုလုပ်ရာတွင် Layout များကိုအသုံပြုပြီး Plot ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိ Model Space မှ Layout သို့ပြောင်းလဲပေးရမည် ဖြစ်ပြီး Tool bar မှ Layout 1,2 စသည်တို့ကို ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါပုံ ကို လေ့လာကြည့်ပါ။