နည်းပညာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သိရှိထားသင့်သည်များ (၂) IT Security


Internet Journal Vol.18 ,No.8 , February 13,2017   Written By Aung Pye Phyo. 

Malware

    Malware သည် Malicious Software ကို ပေါင်းစပ်ခေါ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ(သို့) Device တစ်ခုအတွင်းသို့ အသုံးပြုသူ ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ဘဲ ဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် နှောင့်ယှက် ဖျက်စီးနိုင်ပါသည်။

Malware များကို ခွဲခြားကြည့်လျှင် အောက်ပါအမျိုးအစားများကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။